Home     │     Publikace     │    Judikatura    │    Archiv    │    O nás      │     Kontakt  


 

NOVINKY:

22.února 2011
Důkazní břemeno daňového subjektu
Více infoVíce info

22.února 2011
(Ne)Povinnost soudu zaslat repliku k vyjádření protistraně
Více infoVíce info


16.února 2011
Závěry vytýkacího řízení jako res iudicata pro daňovou kontrolu
Více infoVíce info

10.února 2011
Zákaz souběhu činnosti statutárního orgánu s obdobnou činností v rámci zaměstnaneckého vztahu
Více infoVíce info

9.února 2011

Uplatnění nových důvodů nezákonnosti správního rozhodnutí v řízení před NSS
Více infoVíce info

8.února 2011
Kdy končí lhůta pro zahájení vytýkajícího řízení
Více info
Více info

8.února 2011
Potvrzení příklonu NSS k prekluzivní lhůtě 3+0
Více infoVíce info


8.února 2011
Rozšírený senát NSS potvrdil prekluzivní lhutu 3+0
Více infoVíce info

 

Judikatura

 Důkazní břemeno daňového subjektu


Nejvyšší správní soud ve své judikatuře opakovaně konstatoval, že v případě, kdy poplatník uplatňuje výdaje podle § 24 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, leží na něm důkazní břemeno ohledně splnění zákonem stanovených podmínek pro daňovou uznatelnost uplatněných výdajů. Důkazní břemeno tedy primárně stíhá daňový subjekt, a to v rozsahu tvrzení uvedeném v přiznání k dani. Poplatníka tíží důkazní břemeno ohledně jak faktického vynaložení jím deklarovaných nákladů, tak jejich skutečné výše (§ 31 odst. 9 daňového řádu). Pokud daňový subjekt neprokáže, od koho zboží či služby nabyl a jakou částku na jejich pořízení vynaložil, nelze jím deklarované 8 Afs 39/2010 – 68 výdaje uznat za daňově uznatelné výdaje ve smyslu § 24 odst. 1 zákona o daních z příjmů.

Prokazování uskutečnění výdaje je sice prvotně záležitostí dokladovou, současně je však třeba respektovat soulad skutečného stavu se stavem formálně právním. Po formální stránce perfektní doklady samy o sobě neprokazují uskutečnění v nich uvedené transakce, je-li relevantním způsobem zpochybněna pravdivost v nich uvedených údajů. Správce daně prokazuje existenci skutečností, které vyvrací věrohodnost, průkaznost či správnost tvrzení poplatníka a správnost jím předložených důkazních prostředků.

(z rozhodnutí Nejvyššího správního soudu 8 Afs 39/2010)

                                 
                           


 

ezittegy20