Home     │     Publikace     │    Judikatura    │    Archiv    │    O nás      │     Kontakt  


 

NOVINKY:

22.února 2011
Důkazní břemeno daňového subjektu
Více infoVíce info

22.února 2011
(Ne)Povinnost soudu zaslat repliku k vyjádření protistraně
Více infoVíce info


16.února 2011
Závěry vytýkacího řízení jako res iudicata pro daňovou kontrolu
Více infoVíce info

10.února 2011
Zákaz souběhu činnosti statutárního orgánu s obdobnou činností v rámci zaměstnaneckého vztahu
Více infoVíce info

9.února 2011

Uplatnění nových důvodů nezákonnosti správního rozhodnutí v řízení před NSS
Více infoVíce info

8.února 2011
Kdy končí lhůta pro zahájení vytýkajícího řízení
Více info
Více info

8.února 2011
Potvrzení příklonu NSS k prekluzivní lhůtě 3+0
Více infoVíce info


8.února 2011
Rozšírený senát NSS potvrdil prekluzivní lhutu 3+0
Více infoVíce info

 

Publikace


publikace

Čtenáři se dostává do rukou druhé vydání této knihy, neboť dnem 1. ledna 2011 nabývá účinnosti zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, který modifikuje procesní stránku daňové kontroly, což vyvolalo potřebu k přepracování prvního vydání.
Také již uplynuly dva roky, a tak je toto vydání ovlivněno nejen novým procesním zákonem, ale zejména rozsáhlejší autorovou praxí a vývojem v judikatuře soudů. Daňová kontrola se stává stále složitějším a sofistikovanějším procesem, a to jak pro daňový subjekt, tak i správce daně, a to zejména kladením stále vyšších požadavků na znalost jak procesních, tak i (a to zejména) hmotněprávních daňových předpisů, včetně judikatury. Dále existuje stále větší snaha o efektivnější provádění daňové kontroly, kterého lze docílit správnými kontrolními postupy, technikami a metodami, jakož i vhodným použitím výpočetní techniky. Třetím znakem je důraz na klientský přístup, který je často deklarován ze strany Ministerstva financí a ke kterému se hlásí i daňový řád.
Cílem této publikace je tak i v jejím druhém vydání, podat ucelený pohled na institut daňové kontroly, a dostát tak vlastnímu názvu "Daňová kontrola v širších souvislostech". S druhým vydáním byla kniha přepracována tak, aby zachytila nejen legislativní změnu a novou judikaturu, ale také výše zmíněný trend.
Publikace obsahuje řadu citací judikatury Ústavního soudu a Nejvyššího správního soudu. Kniha je přehledně členěna do 11 kapitol a obsahuje i věcný rejstřík, který pomáhá při vyhledávání jednotlivých hesel i pasáží.

Objednávat mužete zde.

 

Daňová kontrola v širších souvislostech

Na trh přichází praktická publikace provázející daňový subjekt úskalími daňové kontroly krok za krokem, počínaje přípravou a oznámením o zahájení daňové kontroly ze strany správce daně přes jednotlivé fáze průběhu samostatné kontroly (seznamovací, shromažďovací, vyhodnocovací a dokazovací) až po ukončení daňové kontroly, jejímž výsledkem je zpráva o daňové kontrole a její následné projednání s daňovým subjektem. Vysvětluje finanční (dodatečné vyměření daně, penále), ale i trestněprávní následky daňové kontroly (od jednotlivých trestných činů, jejich vývojových stádií a trestů) a současně uvádí řádné a mimořádné opravné prostředky proti rozhodnutí správního orgánu ve věci daňové kontroly.

Objednávat mužete zde.

 

Tato publikace obsahuje sborník příspěvků z mezinárodní konference konané 27.10. 2006 v Betlémské kapli, Praha.

Objednávat můžete zde.

 

 

Tato publikace obsahuje sborník příspěvků z II. mezinárodní konference konané 18. února 2008 v Praze.

Objednávat můžete zde.

                                 
 

ezittegy20